Follow by Email

Sunday, November 6, 2011

Nature Secrets


¸ÀȶÖAiÉƼÀV£À CzÀÄãvÀ gÀºÀ¸ÀåUÀ¼ÀÄ...!

F dUÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ «¸ÀäAiÀÄUÀ¼À vÁtªÁVzÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ CAvÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß PÉzÀPÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ HºÉUÀÆ ¤®ÄPÀzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ©Ã¼ÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ CzÀÄãvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄqÀ°£ÉƼÀUÉ CqÀV¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À AiÉÆÃZÀ£ÉUÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼À ªÁzÀPÀÄÌ ªÀÄzsÀåzÀ°è UÉÆÃqÉAiÀÄAvÉ ¤AwzÉ. EzÀgÀ ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß w½zÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ PÀµÀÖzÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß wgÀĪÀÅvÀÛ ¸ÁVzÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ J®Æè PÀAqÀÄ, PÉüÀjAiÀÄzÀ CzÀÄãUÀ¼ÀÄ UÉÆõÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¤eÁ£À JAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É £ÁªÉà ¨ÉgÀ½lÄÖPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¸ÀȶÖAiÉƼÀV£À ªÉÊ¥ÀjvÀåUÀ½UÉ PÁgÀtªÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀ¦ªÀÄĶ×AiÉƼÀUÉ ¸ÀzÁ ºÀ¹j¤AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀĪÀ ¤vÀåºÀjzÀétð PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. zÀÄ«ÄäQÌ ºÀjAiÀÄĪÀ d®¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃrzÀµÀÄÖ zÀÆgÀPÉÌ ¨É½îAiÀÄAvÉ ©zÀÄÝPÉÆArgÀĪÀ »ªÀÄ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ, MªÉÄäUÉ ¥ÀÄnzÉzÀÄÝ ¯ÁªÀgÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀj¸ÀĪÀ eÁé¯ÁªÀÄÄTUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄPÀ£Éß vÀ®ètUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀÄ£Á«ÄUÀ¼ÀÄ, ©gÀÄUÁ½UÀ¼ÀÄ, ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ, ªÀļÉAiÉÄ ©Ã¼ÀzÀ ªÀÄgÀļÀÄUÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÁ ªÀļÉAiÀÄ£Éß ¸ÀÄj¸ÀĪÀ DUÉÆA¨ÉAiÀÄAvÀ ¥ÉæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, ªÀµÀð¥ÀÆwð ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢UÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀgÉ EzÀgÀ ¸ÀASÉå ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ D ¥ÉæzÉñÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ CzÀÄãvÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£Éß PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è GzÀAiÀĹgÀĪÀ «¸ÀäAiÀÄUÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀgÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀASÉåÃvÀUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÛ®ªÀÅ CªÀgÀªÀgÀ £ÀA©PÉAiÀiÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖgÀÄvÀÛzÉ. MnÖ£À°è £ÀA§¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀvÀåUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀtÚªÀÄÄAzÉ ¸ÀĽzÀgÉ, £ÀA§¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw £ÀªÀÄäzÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è ¤ªÀÄUÉ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ ªÀÄgÀzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ.
F ªÀÄgÀPÉÌ ºÉtÄÚªÀÄgÀ CxÀªÁ ºÉtÄÚ©qÀĪÀ ªÀÄgÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. E°è£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß CAvÀgï eÁ® vÁt¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. EzÉÆà £ÉÆÃr F avÀæªÉ (Nareepol-Tree) ºÉtÄÚ©qÀĪÀ ªÀÄgÀ.
xÉʯÁåAr£À°è F ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß £ÀjÃ¥ÉÆ¯ï ªÀÄgÀªÉAzÀÄ (Nareepol-Tree) PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
F ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß xÉʯÁåAr£À (Petchaboon province) JA§ ¥ÉæzÉñÀzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. C°è£À d£ÀgÀÄ F ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ ªÀÄgÀªÉAzÀÄ £ÀA§ÄvÁÛgÉ. zÉêÀgÉ ¸ÀévÀB F ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁr ºÉÆÃzÀ£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. F ªÀÄgÀzÀ PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ §zÀ£ÉPÁ¬ÄAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÉzÀAvÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, vÀ¯É, ªÀÄÄR, zÉúÀªÉ®èªÀÇ ºÉÆÃgÀ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. F PÁ¬ÄAiÀÄ J¯Áè ®PÀëtUÀ¼ÀÄ £ÀUÀߪÁV ¤AwgÀĪÀAvÀ ¸ÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀjAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀUÀßgÀÆ¥ÀzÀ C¥ÀƪÀð ¸ËAzsÀAiÀÄð PÁ²AiÀÄAvÉ PÀAUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄgÀzÀ "¸ÀȶÖ" MAzÀÄ CzÀÄãvÀ, HºÉUÀÆ ¤®ÄPÀzÀ MAzÀÄ gÀºÀ¸Àå.
£ÉÆÃr E°è ªÀÄ®VgÀĪÀ CfÓ DPÀÈw £ÀjÃ¥ÉÆ¯ï ªÀÄgÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ MtVzÀAvÀ PÁ¬ÄAiÀÄzÀÄ. ¸ÀvÀÛ CfÓAiÀÄ gÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. C°è£À d£ÀgÀÄ F ªÀÄgÀzÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼À ¨sÀAiÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è CªÀÅUÀ½UÉ D¨sÀgÀtUÀ½AzÀ ±ÀÈAUÀj¹ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èlÄÖ ¥ÀÆf¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ zsÀªÀÄðUÀæAxÀUÀ¼À°è F ªÀÄgÀzÉƼÀV£À zÉʪÀUÀÄtzÀ G¯ÉèÃR«zÉAiÀÄAvÉ. F ªÀÄgÀzÀ GnÖ£À §UÉÎ CªÀgÀzÉ DzÁ ¥ÀæwªÁzÀUÀ½ªÉ. F avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÀAvÉ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ.
F ªÀÄgÀªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ EvÀgÉqÉUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ¸ÀļÀî®è ¸ÀvÀå "£ÀA©zÀgÉ £ÀA© E®èªÁzÀ°è F ªÀÄgÀªÀ£ÉÆߪÉÄä PÀuÁÚgÉ ¤ÃqÀ§¤ß" JAzÀÄ C°è£À d£À EvÀgÀjUÉ ¸ÀªÀ¯ÁPÀÄvÁÛgÉ. F ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¸ÀºÀ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨ÁåAPÁPï ¤AzÀ 500 Q. «Äà zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀæ«Ä¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ F ªÀÄgÀzÀ «gÁoï gÀÆ¥À ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀÄvÀÛzÉ. (You can see the real tree at Petchaboon province about almost 500 kms away from Bangkok). ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ¹zÀÝgÁUÀÄwÛ¢ÝgÉãÀÄ ?.
K£Éà ºÁUÀ° ¸ÀȶÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÁªÉ®ègÀÄ PÀħÓgÀÄ. ªÀtÂð¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PËvÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ¸ÀȶָÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀȶÖUÉ ªÀÄ£ÀĵÀågÁzÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀ¯É¨ÁUÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. EzÉÆAzÀÄ ªÀiÁAiÀÄdUÀvÀÄÛ. AiÀiÁjAzÀ®Ä ¸ÀȶָÀ¯ÁUÀzÀ ¸ÀȶÖAiÉƼÀV£À gÀºÀ¸Àå.
F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ ¤ªÀÄUÉ §gÉzÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. E£ÀÆß CµÉÆÖAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ PÉÆgÀvɬÄgÀ§ºÀÄzÀÄ K£ÁzÀgÀÄ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è PÀArvÀ w½¹. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÀ¤¹zÀÝ£ÀÄß PÁªÉÄAmÁV §gɬÄj. ªÀÄÄA¢£À ¸À® ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀÄvÉÛãÉ,

No comments:

Post a Comment