Follow by Email

Sunday, November 27, 2011

how they Youth crossing limits...


AiÀÄĪÀd£ÁAUÀ ºÁ¢vÀ¥ÀÄàwÛgÀĪÀÅzÉ°è?¤ÃgÀÄ ¸Éâ ¸Éâ
£É®ªÀ CUÉzÀÄ, CUÉzÀÄ
J¥ÀàvÁÛzÀgÀÆ E¥ÀàvÀÛgÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ CA¢£ÀªÀgÀÄ!
©Ãr, ¹UÀgÉÃmï ¸Éâ ¸Éâ
UÀÄmÁÌ, ¥Á£ï ¥ÀgÁUï CVzÀÄ, CVzÀÄ
E¥ÀàvÀÛgÀ¯Éèà J¥ÀàvÀÛgÀAvÉ PÁtÄvÁÛgÉ EA¢£ÀªÀgÀÄ!
fêÀPÉÆlÖªÀjUÉ fêÀ£À gÀƦ¸À®Ä ¸ÁzÀå«®èªÉÃ!
fêÀ£ÀzÀ°è E¯Áè M¼ÉîAiÀÄzÀÄ PÉÆlÖªÀjUÉ, £ÀªÀÄUÉÆ¥ÀÄàªÀ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀAUÁwAiÀÄ §UÉÎ AiÉÆÃZÀ£É EgÀĪÀÅ¢®èªÉÃ!

F ZÀÄlÄPÀÄ PÀªÀ£À JµÉÆÖAzÀÄ CxÀðUÀ©üðvÀ C®èªÉÃ? EA¢£À AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ J°è zÁj vÀ¥ÀÄàwÛzÉ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ ¤RgÀªÁV GvÀÛgÀ ºÉý©qÀĪÀ F ZÀÄlÄPÀÄ, ªÀÄÆwð aPÀÌzÀÄ, QÃwð zÉÆqÀØzÀÄ JA§ UÁzÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ.
E¹àÃmï UÉÆwÛ®è, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀzÀÄÝ ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉãÀ£ÀÆß PÀÄr¢®è, ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÉAzÀgÉ C®fð, ¯Álj¬ÄAzÀ §®ÄzÀÆgÀ, ¹UÀgÉÃmï ºÉÆUÉ PÀAqÀgÉ ªÀiÁgÀÄzÀÝ, UÁAeÁ, qÀæUïì JAzÀgÉãÀÄ? J£ÀÄߪÀ AiÀÄĪÀPÀ JAzÀgÉ vÀ£Àß ¸ÀºÀ¥ÁnUÀ¼À zÀȶÖAiÀÄ°è `UÁA¢ü' JAzÉà ©A©üvÀ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ£Àß £ÁªÀÅ FV£À AiÀÄÄUÀzÀ°è C®àªÀÄlÖPÉÌ PÁt§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àæ±Éß JAzÀgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀzÀÄÝ.
§gÉà N¢PÉÆAqÀÄ PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ, ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ®Æè D¸ÀQÛAiÀÄ£Éßà vÉÆÃgÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, vÁªÀÅ NzÀĪÀ ±Á¯É, PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À¯Éèà C¸ÀàöȵÀågÀÄ. «zÁåyð fêÀ£ÀªÉAzÀgÉ JAeÁAiÀiï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JAzÉà w½¢gÀĪÀ ªÀÄA¢ NzÀĪÀ «zÁåyðUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÉà G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ EA¢£À «±ÉõÀ. AiÀiÁgÀzÉÆà zÀÄrØ£À°è AiÉÄ®èªÀÄä£À eÁvÉæ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¹¤ªÀiÁ, mÁQøï, §¸ï ¤¯ÁÝt, vÀªÀÄä ªÀiÁªÀÄÆ° CqÀØUÀ¼À°è PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀÄ EªÀgÀ mÉæAqï.
EAxÀºÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄĪÀwAiÀÄgÉà ºÉZÁÑV PÁt¹UÀÄvÁÛgÉ. PÁ¯ÉÃdÄ ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛzÀ ¢£À¢AzÀ¯Éà ¯ÉÆÃPÀªÉ¯Áè ¸ÀÄAzÀgÀªÁV PÁtĪÁUÀ vÁªÀÇ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛgÉ. ¥É¦ì, PÉÆÃPï £ÀAvÀºÁ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ PÉÊ£À°è ¥sÁåµÀ£ï DV©qÀÄvÀÛªÉ. ¥Á¸ÁzÉæ PÁ¯ÉÃdÄ, ¥sÉïÁzÉæ ªÀiÁågÉÃdÄ EzÉÝà EzÉAiÀÄ®è JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É ¥sÁåµÀ£ï ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀzÀ vÀlÖ®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸À®Æ§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀxÀð ¥sÁåµÀ£ïUÉ CwAiÀiÁV ªÀiÁgÀĺÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DzsÀĤPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ CwAiÀiÁzÀ DzsÀĤPÀvɬÄAzÁV £ÀªÀÄä vÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ §mÉÖUÀ¼À®èzÉ, PÀÄrvÀ, ¹UÀgÉÃmï, UÀÄlPÁUÀ¼ÀAvÀºÀ ªÀiÁzÀPÀ ªÀå¸À£ÀUÀ½UÉ CwAiÀiÁV ªÀiÁgÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀÆ ¸Á®zÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß QÃl¯Éà ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛvÀ°è DzsÀĤPÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÉãÀÄ PÀqɪÉĬĮè.
E£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÀ¼À «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÉà PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ, £ÀªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÉʯÉAzÀÄPÉÆA¼ÀÄîªÀªÀgÀÄ, ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÉßûgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è §mÉÖ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ, ¥Ánð ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀ¤vÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÁÝgÉ. AiÀÄĪÀPÀjUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ ºÀÄqÀÄVgÀÄ ¦ü¯ïä (ZÀ®£À avÀæ ªÀÄA¢gÀ) UÀ¼À°è  CwAiÀiÁV PÁ£À ¹UÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄĪÀPÀgÀ°è EAzÀÄ ºÉZÁÑV PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ ¹UÉæÃmï ¸ÉêÀ£É. EzÉÆAzÀÄ ¥sÁåµÀ£ï. PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼À°è ¹UÉæÃmï ¸ÉÃzÀĪÀªÀjUÉ MAzÀÄ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À!. ¹UÀgÉÃmï eÉÆvÉUÉ ¥Á£ï ¥ÀgÁUï EzÀÝgÉ ªÀÄeÁ JAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà CAzÉæ CzÀ£ÀÄß ²gÀµÀºÁ EªÀÅöæ ¥Á°¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÉgÉqÀÆ EzÀÝgÉ MAzÀÄ ¹Ã£ï QæAiÉÄÃmï ªÀiÁqÀ®Ä DUÉÆ®è, eÉÆvÉUÉ ©ÃAiÀÄgï EzÀÝgÉ CzÀgÀ ªÀÄeÁ£Éà ¨ÉÃgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzɯÁè ªÀiÁqÀ°®èªÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄÆ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀÅzÀÆ E®è, ºÁUÀÆ ¸ÉßúÀ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÆ E®è.
PÁ¯ÉÃf£À PÁåA¥À¸ï£À°è QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ UÁAeÁ, C¦üêÀÄÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý EªÀgÀ Q«UÉ ¸ÉÆÃQzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, vÀPÀêt CzÀgÀ gÀÄaAiÀÄ£ÀÆß £ÉÆÃqÉÆÃt JAzÀÄ C°èUÉ ºÁdj PÀqÁØAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.
EzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ EªÀgÀÄ ºÁ¼ÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ vÀªÀÄä ¥ÀqÉAiÀÄ£Éßà ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. M§âgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ PÀ°vÀÄ, vÀªÀÄä ¨sÀ«µÀåzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÁOK ªÀÄĽî£ÀzÁj JqÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ EªÀgÀÄ, vÀªÀÄä CªÀ£ÀwAiÀÄ ºÁ¢ vÀĽAiÀÄÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ PÀlĪÁzÀ ¸ÀvÀå!
E£ÀÄß EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É EgÀ§ºÀÄzÀÄ, PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è AiÀÄĪÀPÀgÀzÉà ¹AºÀ¥Á®Ä. ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è PÉÆqÀĪÀ ºÀt ¸ÁPÁUÀzÉ ºÀÄqÀÄVUÉ ¥Á¤Ã¥ÀÄj, ¹£ÉªÀiÁ, HgÀÄ ¸ÀÄwÛ¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ zÁj §AiÀĹ PÉÆ£ÉUÉ PÉlÖ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ½UÉ §°AiÀiÁV, ºÁ¢ vÀ¥ÀÄàwÛzÁÝgÉ.
CAzÀgÉ AiÀÄĪÀPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ?
RArvÁ DUÀÄvÀÛzÉ. zÁjvÀ¦à £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ AiÀÄĪÀd£ÀvÉAiÀÄ°è aAvÀ£É, zÀÆgÀzÀȶÖ, PÀÄvÀƺÀ®, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, DvÀ䫱Áé¸À, ªÀåZÁjPÀ zÀȶÖPÉÆãÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©üwÛ ¨É¼É¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀå C®èªÉÃ?
 DzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À  MvÀÛqÀ, DzsÀĤPÀvÉ, PÀëtÂPÀ ¸ÀÄRUÀ½UÉ §°AiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄĪÀ d£ÀvÉUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ, £ÉªÀÄä¢ ºÁUÀÆ vÀȦÛ. DzÀgÉ CzÀÄ ¹UÀĪÀ §UÉ ºÉÃUÉ?
vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® CªÀgÀ ¨sÀ«µÀå ¨sÀzÀæ ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀzÉ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ£Àß PÉÆqÀĪÀ°è ªÀÄÄAzÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß PÉêÀ® ªÀÄPÀ̼ÁV PÁtzÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÉßûvÀ£ÁV PÁtUÉÃPÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆgÀVqÀzÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀë ¢£ÀzÀ°è MAzÉgÉqÀÄ WÀAmÉ CªÀjUÁV ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVqÀ¨ÉÃPÀÄ. §jà ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ MvÀÄÛ PÉÆqÀzÉ, CªÀjUÉ ªÀÄ£À¹ì§°è ªÀģɪÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è D¢vÀ¥ÀÄàªÀÅzÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄlÖzÀ°è vÀqɬÄrAiÀħºÀÄzÀÄ.
EzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛgÀĪÀ ¢£À¤vÀåzÀ UÉÆüÀÄ DzÀgÉ CzÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃzsÀ PÁgÀtPÀÆÌ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀÄîwÛ®è. £ÁªÀÅ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÀtPÁÌV ºÁUÀÆ ¥ÀæwµÉ×UÁV. ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÁjvÀ¦àzÁUÀ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀÄîªÀ §zÀ°UÉ CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀĪÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ªÁvÁªÀgÀt ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. zÁjvÀ¦àzÀ ªÉÄÃ¯É J°èAiÀÄ ªÀiÁ£À, AiÀiÁªÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ, AiÀiÁgÀ ¥ÀæwµÉ× CªÀgÀ£ÀÄß G½¸ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ £Á£ÀÄ-£Á£ÀÄ JA§ CºÀAPÁgÀzÀ ¥ÀæwµÉ× £ÀªÀÄäzÉ.
fêÀ£ÀzÀ°è «zÉå, ºÀt ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄRåªÀ®è, CzÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁætªÀ£ÁßzÀgÀÆ ¥Àt PÉÆqÀĪÀAvÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄ°èUÉ. £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÀÆ §AiÀĹzÀ §tÚ-§tÚzÀ §mÉÖ, ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀĸÀÛPÀ, ±ÀÆ, ªÁZïUÀ¼ÀAvÀºÀ DqÀA§gÀzÀ ¥ÀæwµÉ×UÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÁV PÀgÀÄt¹ £ÀªÀÄä ªÉÄð£À CwAiÀiÁzÀ £ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ PÁ¯ÉÃfUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ £ÀA©PÉ £ÁªÀÇ ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ ªÀiÁAiÀÄðzÉ PÉÆlÄÖ CªÀjUÉ ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ £ÉªÀÄä¢PÉÆqÉÆÃt. ºÉÆÃUÀ° CzÀÆ ¨ÉÃqÀ PÉÆ£ÉUÉ CªÀgÀÄ EnÖgÀĪÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀĹUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ.

Thursday, November 17, 2011

ಬದಲಾಗುವುದೆಂದರೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಡುವುದಾ?

ಬದಲಾಗುವುದೆಂದರೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಡುವುದಾ?ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಗೆಳೆಯರು -ಹೀಗೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಜತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಿಗೆ ಬಿಝಿ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಣುಕಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ. ಅಮೇಲಾಮೇಲೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ. ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಊರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಆತನಿಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಮನೆ ದೇವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಆತ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೀಗ ಮನೆ ದೇವರು ಸಹ ದೂರ. ದೇವರ ಪಟವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ದಿನವೂ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗಿನಡಿಯೇ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ನೆರಳಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕಲಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅವಳು. ಕಲಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೈತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸವೂಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಮೇಲೆ ಊರು, ಅಮ್ಮ ಯಾವುದೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಅವರ ಊರು ದೂರದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಬೆಳಗಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಊರು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೈತುಂಬ ಕಾಸು ಕೊಡುವ ಕಂಪನಿ, ರಜೆ ನೀಡೀತೇ? ಅದು ನ ಪಡೆಯಲು ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.
‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಾಯಾನಗರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಕರೆದು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಯಾನಗರಿಯ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮತನವೇ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮವಸ್ತ್ರ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟರೆ, ಅದೇ ಹಳೆಯ ಕೊರಗು ಎನ್ನುವಿರೇನೋ?
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರ ಜತೆ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಕಾಲವಿದು. ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಗನಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ತಲುಪುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದರೂ ನನ್ನ ಜತೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮಗನಿಗೆ, ಆ ದಿನವೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಮುಗಿಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ತಲೆತಿನ್ನುವ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾ ಕುಸಿತದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಣುಕಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಕದೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಾಣದ ಎತ್ತಿನಂತೆ ದುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು. ಮಲ್ಯನ ರೇಸ್ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ದಣಿವನ್ನು ಮರೆತು ಓಡಲೇ ಬೇಕು. ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಓಟ, ನಿರಂತರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ. ಈಗಿನದು ಊರಿಗೆ ನೂರಾರು ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ಕಾಲ. ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕ್ಯೂ ಆಗಲೇ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಬಾಲದಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
ಜಗದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾಫಿ ಹೀರಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದೇ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವುದೋ ಮರೆತ ಹಳೆಯ ಹಾಡನ್ನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಗುನುಗಿ, ಮಧುರಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ನೆನಪುಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವನೆಲ್ಲೋ ಇವನೆಲ್ಲೋ? ಭೇಟಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಗೆಳೆಯ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಮಿಂಚಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಊರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ನೇರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೋ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ! ಅವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭಾವ. ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಊರು ಬಿಡುವ ವಿಷಯ ಸಹ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಫೋನಲ್ಲಿಯೇ ‘ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ..’ ಎಂದು ಆತ ನೆಪಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಅಥವಾ ನಂಬದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಾದರೂ ನಮಗಿದೆಯೇ?
‘ಚಿಕ್ಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಪರಾಧ ’ ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ ಮಾತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ‘ ನನಗೆ ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ೫೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಆನಂದದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಳೆಯನ ಸಂಬಳ ಈಗ ೫೦ ಸಾವಿರ. ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಕಾರಿನ ಕನಸು ಕಂಡವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಾರುಗಳಿವೆ. ‘ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮುಗಿದರೆ ನಾನು ಪುನೀತ. ತಲೆಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗುರಾಗುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಯಜಮಾನರು, ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇವರ‍್ಯಾರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಕೆನೆಕಟ್ಟಿಲ್ಲ.
‘ಆನಂದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಖದ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನಂದ ನೀಡುವ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕೆಲಸದತ್ತ ಯಾರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುವ ಟಿ.ಎನ್.ಸೀತಾರಾಂ ಮಾತು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ೭ ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ. ‘ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೀಯಾ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ತಡವರಿಸದೇ ‘ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್’ ಎಂದಳು. ‘ಯಾಕೆ?’ ಎಂದರೆ, ‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ’ ಅಂದಳು. ದೊಡ್ಡವರ ದುಡ್ಡಿನ ಮೋಹ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಾರದ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬ ನಾನು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ‘ಮದುವೆಗೆ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಕೆಲವು ಸಲವಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಭೂತದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಟಿನ ಮಸಿ ಕೈಗೆ ಅಂಟಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂಟಬಾರದು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಬಿಡು, ಅದೇನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೋನ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟೆ.
ದೂರದ ಊರಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ತುಂಬ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದ. ‘ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ತನಕ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಾಪತ್ರಯಗಳು. ಆದರೂ ಈ ಮದುವೆ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಾಯುವ ತನಕ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಸಮಾಧಾನ’ ಎಂದು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಬರ. ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಆತನ ಕೈ ಅಮುಕಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಇನ್ನಷ್ಟೂ ದೂರವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಕುಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.. ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗೆ ಸಹ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಲಯಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಿಮಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ದಾಟಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಾಯಿಬಿಚ್ಚಿದರೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಸಮಾಜ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಜಾಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾಚಿಕೆ ಮರೆತು ಬಹಳ ಕಾಲವಾಯಿತು. ಆದರ್ಶಗಳ ಜಪಿಸುತ್ತಲೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಪುಳಕಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಲವಂತದಿಂದ ನಕ್ಕು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ.
‘ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಇದಲ್ಲ ’ ಎಂದು ಆಗಾಗ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಝಣಝಣದ ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ಸದ್ದು ಕ್ಷೀಣ. ನಾವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗುವುದು ಎಂದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತೆಯೇ? ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸದ್ಯದ ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಮುಗಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು.

Monday, November 14, 2011

Advance


J°èAiÀÄ DzsÀĤPÀvÉ...? AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°è DzsÀĤPÀvÉ...?

£ÁªÀÅ fêÀ£ÀzÀ°è K£Éà £ÉÆêÀÅ, £À°ªÀÅ, ¸ÀÄR, zÀÄBR, PÀµÀÖ §AzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ ºÀÈzÀAiÀizÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ D ºÀÈzÀAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ Cj«gÀĪÀÅ¢®è, AiÀiÁªÀPÁ®zÀ°è, AiÀiÁgÀÄ, K£ÀÄ DUÀĪÀÅzÉAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½¢gÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀ½UÉAiÀÄ®UÀ° AiÀiÁgÀªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ ( ªÀÄ£À¸ÀÄì ) ±ÀgÀuÁV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. D ºÀÈzÀAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ...? D PÀët AiÀiÁªÀÅzÀÄ...? ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ÉÆ®®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ...? PÁgÀt PÀvÀðgÀÄ AiÀiÁgÀÄ...?

MAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¦æÃw CxÀªÁ DPÀµÀðuÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä PÁgÀtPÀvÀðgÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä. “ªÀÄ£ÉAiÉÄ ªÉÆzÀ® ¥ÁoÀ ±Á¯É d£À¤vÁ£É ªÉÆzÀ® UÀÄgÀĪÀÅvÁ£É”  DzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀ vÀPÀëtªÉà CzÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ¥ÀæwµÉÖ JA§ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß £ÉlÄÖ CzÀPÉÌ ¤gÉgÉzÀÄ WÁqÀªÁV ¨ÉÃgÀÆgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr©qÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢ §Ä¢ÝªÀAvÀgÁUÀ¯ÉAzÀ®è JAzÀgÀÆ ¥ÀæwµÉÖUÁV ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¸ÀªÀiÁdPÁÌV N¼ÉîAiÀÄ ±Á¯É, DvÀå¢üPÀªÁV ¦üÃ¸ï ªÀĸÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀ SÁ¸ÀVà ±Á¯ÉUÀ¼Éà ¨ÉPÀÄ, ªÀÄPÀ̽UÀ®è¢zÀÝgÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄPÀ̽VAvÁ ZÉ£ÁßV PÁtĪÀ §mÉÖ, ¨ÁåUïUÀ¼ÀÄ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ±ÀÆUÀ¼ÀÄ, ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹, ªÀÄPÀ̼À HlzÀ®Æè ¥ÀæwµÉÖ, EzÀÄ AiÀiÁjUÁV...?

ªÀÄPÀ̼ÀÄ ZÉ£ÁßVgÀ° JAzÀÄ C®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÉýPÉƼÀî®Ä ªÀÄPÀ̼ÀÄ ZÉ£ÁßV NzÀ¨ÉÃPÀÄ, C¢üPÀ CAPÀ UÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ªÀÄPÀ̼À fêÀ£À ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹ÜwUÀ¼À£Àß §zÀ¯Á¬Ä¹ ©qÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ¥Àæ¨sÀ®gÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ vÉÆj¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄPÀ̽UÉ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ «ÄÃj ºÀt PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß £ÁªÉà ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrvÉÛêÉ. CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ «ÄÃj AiÀiÁªÁUÀ CªÀjUÉ ¸ÀÄR zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉÆà CªÀjUÉ fêÀ£ÀzÀ°è J®èªÀÇ ¤²ÑvÉAiÀiÁV ¹UÀĪÀÅzÉA§ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£É ªÀÄ£ÀzÀ°è WÁqÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ©qÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ DUÀ zÀĵÀÑlUÀ½UÉ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ §° PÉÆqÀvÉÆqÀUÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ vÀ¦àUÉ ªÀÄPÀ̼À£Àß KPÉ zÀƶ¸À¨ÉÃPÀÄ...|?

ªÀÄPÀ̼À£Àß ¸ÁPÀĪÀ §UÉ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ SÁ¸ÀVà ±Á¯ÉAiÀiÁUÀ°, ¦ÃqïeÁBUÀ¯ÁUÀ°, §UÀðgïUÀ¼ÁUÀ° C®è, CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ §jAiÀÄ ªÀĪÀÄvÉ vÀÄA©zÀ ¦æÃw, EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ CªÀgÀ£Àß ¥ÀævÉåÃPÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°èlÄÖ NzÀÄ-NzÀÄ-NzÀÄ JAzÀÄ ¦Ãr¸ÀzÉ, CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è £ÁªÀÅ ºÉýPÉÆqÀĪÀ ¥ÁoÀ agÀªÁV ¨ÉÃgÀÆgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ. PɸÀ¢AzÀ DAiÀiÁ¸ÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ ¥Àw Hl ªÀÄÄV¹ vÀPÀët gÀÆA ¸ÉÃj ©lÖgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ¥Àwß M¼À ºÉÆPÀÌgÉ ºÉÆgÀ§gÀĪÀÅzÉà ¨É½UÉÎ. DzÀgÉ ªÀÄUÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JA§ Cj«®èzÉ ªÀÄ®V ©qÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ MAzÉà ¸ÀAvÉÆõÀ £ÁªÀÅ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÁV £ÁªÀÅ J®èªÀ£ÀÆß CªÀjUÉ PÉÆqÀ®Ä ¸ÀªÀÄxÀðgÀÄ, ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹.
AiÀiÁªÀŢà ¦æw...?
F ¦æÃw £ÁªÀÅ PÉÆqÀĪÀ ºÀtzÀ¯ÁèUÀ°, ¨ÉÊPï£À¯ÁèUÀ°, jèÁPï ±ÀÆ£À¯ÁèUÀ° E®è, §zÀ°UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À°èzÉ, CzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄUÀÄ DªÁqÀÄvÁÛ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄAr UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ, ¥ÀwUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀgÉ “ mÉÃPï »ªÀiï lÄ ¢ qÁPÀÖgï” C®è, vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, DzÀgÉ £ÁªÀÅ DqÀĪÀ ªÀÄvÀÄUÀ¼ÁzÀgÀÆ K£ÀÄ...? “ L vÉÆïïØ AiÀÄÄ £ÉÆà qÉÆAmï UÉÆà ºËmï ¸ÉÊqÉ, FrAiÀÄmï ¹ ªÁmï ºÁ¥À£ï” EzÀgÀ CxÀð ªÀÄUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DlªÁqÀ° JAzÀÄ C®è, §zÀ°UÉ ¥ÀwgÁAiÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄUÀĪÀ£ÁßzÀgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁUÀ°®èªÉ JAzÀÄ PÉüÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀ¯Áè JAzÀÄ zÀÄRB CµÉÖ.
EzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À zÁj vÀ¥Àà®Ä ¸ÀºÀPÁj AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, PÀÄrvÀ, ¹UÀgÉÃmï, ªÀiÁzÀPÀ ¸ÉêÀ£É, ªÀÄÄAvÁzÀ PÉlÖ ºÀªÁå¸ÀUÀ½UÉ §°AiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ. §jAiÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ɣÀß ¨ÉÃr EzÀÄ DzsÀĤPÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À°è CwAiÀiÁV PÁt¹ PÉƼÀî¯ÁgÀA©¹zÉ.
F jÃwAiÀÄ C¨Áå¸ÀUÀ½UÉ §°AiÀiÁzÀ DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼É vÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀªÉA§ zÉÆÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ¼ÀÄ JA§ PÀ®à£ÉAiÀÄÄ CwêÀ £ÉƪÀÅ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÀPÀUÀ½UÉ JqɪÀiÁrPÉÆnÖzÉ. ¸Á®zÀÝPÉÌ EAvÀºÀªÀgÀÄ rªÉÇøïðUÀ¼ÀAvÀºÁ PÀÈvÀåUÀ½AzÁV vÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£Àß vÁªÉà ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©Ã¢UÉ ©qÀvÉÆqÀVzÉÝà DzÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀªÉà E®è.
DzÀgÉ ªÀÄzÀåªÀÄ ªÀWÀðzÀ d£ÀvÉ vÀÄA¨Á ¥ÉwµÉ×vÉ ºÁUÀÆ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ ¨É¯É PÉÆqÀĪÀ d£À, vÁªÀÅ DzsÀĤPÀvÉUÉ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ ªÀWÀðzÀ d£À EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¢PÀÄÌUÀ¼À£Àß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß ¸ÀºÀ £ÁªÀÅ EzÉà jÃwAiÀÄ°è ¨É¼É¸ÀĪÀ ºÀA§®zÀ°è ªÀiÁqÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ½UÉ JuÉAiÉÄà E®è, ºÀUÉÆà »ÃUÀÄ ¥ËæqÁªÀ¸ÉÛ ªÀÄÄV¹ PÁ¯ÉÃfUÉ §AgÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ, DUÀ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÁjUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ zÁjAiÀÄ£Éßà §zÁ¯Á¬Ä¹ PÉƼÀÄîvÁÛgÉ.
ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆ°¹zÀgÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸Àé®à DzsÀƤPÀvÉUÉ zÀÆgÀªÀŽ¢gÀĪÀÅzÀÄ £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼É JA§ ºÀuÉ ¥ÀnÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀÄAqÀÄ §mÉÖ, CgɧgÉ zÉúÀ PÁtĪÀ ªÀ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÉÆqÀÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ zÁjUÀ®¯Éèà ¥sÁå±À£ï ¥ÉgÉÃqï £ÀqɸÀvÉÆqÀVzÁÝgÉ. ¤ÃªÀÅ MªÉÄä UÀªÀĤ¹ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÁqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£Àß DPÉ f£ïì, ±Àmïð zÀj¹zÀÝgÉ CzÉgÀ qÀæ¹ìAUï ¸É£ïì ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉJAzÀÄ, JzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹zÀgÉ ZÀÆrzÁgï EzÀÄ ªÀÄzÀåªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ ºÉzÀgÀĪÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ºÉUÀÄÎgÀÄvÀÄ, DzÀgÉ CzÀPÉÌ “ªÉÃ¯ï” JA§Ä §mÉÖAiÀÄ£ÀÆß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ £Á£ÀÄ aPÀ̪À¤zÁÝUÀ PÉýzÉݪÀÄ D £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃrzÉ. DzÀgÉ FV£À AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÆ zsÀgÀĸÀÄvÁÛgÉ ¤d DzÀgÉ CzÀÄ J°èAiÀħgÉUÉ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ©Ã¢AiÀÄ PÉÆ£É ªÀÄÄlÄÖªÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ElÄÖ PÉƼÀî®Ä PÉÆr¹gÀĪÀ ¨ÁåUï¸ÉÃj ©qÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ AiÀiÁªÀjÃwAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, AiÀiÁªÀ DzsÀĤPÀvÉ...?

Sunday, November 13, 2011

What ia love...?


ºÁAiÀiï UɼÉAiÀÄgÉ,

fêÀ£À JA§ÄzÀÄ M0zÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀªÀ£À, EzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV PÁt®Ä ªÉÆzÀ®Ä £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÀÄAzÀgÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀUÀÄgÁVgÀ ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÁUÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÀ¼À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¸ÀĽUÉ ¹®ÄQ ¥Àæw ¢£À, ¥Àæw PÀët, MA¢¯Áè MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¹®ÄQ £À°UÁqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÉÛêÉ.

DzsÀĤPÀ fêÀ£ÀzÀ°è £ÁªÀÅ J®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ, ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ ºÉƹۮ°è, £ÀªÀÄä vÀ£ÀªÀ£Àß C®èzÉ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, »jAiÀÄgÀÄ, QjAiÀÄgÀÄ, ¸ÉÃjzÀAvÉ J®èªÀ£ÀÆß ºÀt¢AzÀ PÉƼÀÀÄzÉA§ ºÀÄZÀÄÑ PÀ®à£ÉAiÀÄ°è, ªÀiÁAiÀiÁ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ¨É£ÉßÃj ªÀÄgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è NAiÀÄ¹Ã¸ï  ºÀÄqÀÄPÁlPÉÌ ¤AwzÉÝêÉ.


¦æÃw

EzÀÄ AiÀiÁjUÉ w½¢®è, DzÀgÉ EzÀgÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ, jÃwUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ, CzÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ, CzÀÄ ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁjUÀÆ w½¢®è. ¦æÃw MAzÀÄ ¸ÀÄAzsÀgÀ ºÀÆ vÉÆÃl CzÀgÀ°è ºÀvÁÛgÀÄ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ, UÀįÁ©, PÀ£ÀPÁA§gÀ, ¸ÀA¦UÉ, ªÀÄ°èUÉ, eÁf, ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄUÀAzsÀ ¨sÀjvÀ, ZÀAzÀªÁzÀ, ºÀÆUÀ½gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ «avÀæ £ÉÆÃr ¸ÀÄAzsÀgÀ ºÀƪÀÅUÀ¼À£Àß PÁAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨Éð VqÀUÀ¼À ¸Á®£Àß, DzÀgÉ CzÀÆ ¸ÀºÀ ºÀƪÀÅUÀ¼À£Àß ©lÄÖ ZÉAzÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉ ºÀƪÀÅUÀ¼À£Àß PÁAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁUÉ fêÀ£ÀªÀÅ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ¸ÀÄAzsÀgÀ ºÀÆ vÉÆÃl, CzÀgÀ°è £ÁªÀÅ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ, DzÀgÉ MAzÀÄ ºÀÆ MAzÀÄ ºÀÆ vÉÆÃlzÀ°è£À J¯Áè ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÆ MAzÉà DVgÀ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À®Æè §gÉzÀÆ E®è, CzÀÄ DUÀĪÀÅzÀÆ E®è, MAzÀgÀ°è ªÀÄļÀÄî, ªÀÄvÉÆÛÃAzÀgÀ°è fUÀÄlÄ, ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ MgÀlÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ UÀªÀĤ¸À ¨ÉÃPÁzï «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ J®èzÀÝPÀÆÌ ¦æÃw¬ÄAzÀ PÁ¥ÁqÀĪÀ PÁtzÀ ¥Á®PÀ£ÉƧâ£É.

DzsÀĤPÀ §zÀÄQ£À°è J°èAiÀÄ ¦æÃw, J°èAiÀÄ fêÀ£ï, J°èAiÀÄ ¨sÁªÀ£É, AiÀiÁgÁzÀgÀÆ M§â ºÀÄqÀÄUÀ-ºÀÄqÀÄV zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆzÀgÉ CzÀPÉÌ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£É PÀ°à¹, §tÚ PÀnÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ MªÉÄä w½ K¼ÉÆÃt, EzÉà jÃw £ÁªÉÇÃ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÁzÀÆæ DjÃw AiÉÆÃ£É ªÀiÁrzÉæ £ÀªÀÄUÉ DUÀĪÀ £ÉÆêÀÅöß÷ß MªÉÄä £É£À¦¹PÉƼÉÆîÃt. DzÉæ fêÀ£À £Á£ÀÄ ºÉýzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢zÉ.

PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°è £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ w½AiÀÄzÉà ªÀiÁqÀĪÀ JµÉÆÖà vÀ¥ÀÄàUÀ½UÉ  ¸ÀA¨sÀAzsÀUÀ¼ÀÄ PÉqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ, £Á£ÀÄ CPÀÌ, vÀAV UÀ½®èzÉ ¨É¼ÉzÀªÀ£ÀÄ, DzÀgÉ ºÉuÉÚAzÀgÉ K£ÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ CwêÀªÁzÀ £ÀA©PÉ ºÁUÀÆ «µÁé¸À EzÉ. CµÉÖà ¨sÀQÛAiÀÄÆ EzÉ.

¦æÃw PÉêÀ® ºÀt¢AzÀ §gÀĪÀAvÀzÀ®è, CzÀgÀ°è C¥ÁgÀ ±ÀQÛ¬ÄzÉ, vÁ¬Ä, vÀAV, CtÚ, vÀªÀÄä, C¥Àà, ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, vÁvÀ, CfÓ, ºÀÄÛ÷Û ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¨sÀAzsÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ¦æÃw¬ÄAzÀ®èzÉ, ºÀtÚ¢AzÀ §AzÀªÀÅUÀ¼À®è.

EµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄ fêÀ£À, §zsÀÄPÀÄ, §mÉÖ, DºÁgÀ, ¸ÀÆgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£Àß PÉÆlÖªÀjUÉ, MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ CxÀªÁ ºÀÄqÀÄV ( ªÀzsÀÄ-ªÀgÀ)AiÀÄ£Àß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛ EgÀĪÀÅ¢®èªÉ. CªÀjUÀÆ D¸É, ªÀĪÀÄPÁgÀ, ¦æÃw EgÀĪÀÅ¢®èªÉ. fêÀ ºÁUÀÆ fêÀ£À PÉÆlÖªÀjUÉ, £ÀªÀÄä fêÀ ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀ PÉÆqÀ¢zÀÝgÀÆ ¸Àj, PÉÆãÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì £ÉÆû¸ÀĪÁUÀ MªÉÄä £ÁªÀÅ AiÉÆa¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À £ÁªÀÅ CzÉà ¸ÁÜ£ÉÌ÷Ì §gÀĪÀªÀgÉà JAzÀÄ.


NAzÀÄ ¸À®ºÉ, G¥ÀzÉõÀ, C£ÀĨsÀªÀ K£ÁzÀgÀÆ w½¬Äj ¥ÀgÀªÁV®è ;- fêÀ£ÀzÀ°è £ÁªÀÅ JµÀÄÖ '¤AiÀÄåwÛ¤AzÀ' EgÀĪɪÉÇà CµÉÖà "¤AiÀÄåwÛ" ºÀÄqÀÄUÀ CxÀªÁ ºÀÄqÀÄV £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ fêÀ£ÀzÀ°è K£À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁr, ºÉÃUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ §zsÀÄQ, ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁr DzÀgÉ fêïß ¸ÀAUÁwAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ, physically, Mentally, ¸ÉÃj Heart £À°è ªÀiÁvÀæ ¸ÀéZÀѪÁVgÀ®Ä §AiÀĹzÀgÉ, £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è CAvÁªÀgÉ fêÀ£À ¸ÀAUÁw AiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀæ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃV ºÀvÁÛgÀÄ DlUÀ¼À£Àß Dr, £ÀªÀÄä ¸ÀAUÁw ¸ÀjAiÀiÁVgÀ ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ ¸Àj ¤ÃªÉà ºÉý...?
EzÀÄ §jAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÀ®è, ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ªÉÆzÀ¯ÁV 'Advance and Young generation' (d£ÀgÉñÀ£ï) PÁ¯ÉÃdÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ. £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°è CzÁé£ïì JAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «ªÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.

Wednesday, November 9, 2011

NO.1 AGRICULTURE EDUCATION DEPARTMENT GKVK


»ÃUÉÆAzÀÄ «PÀÈvÀ zÉñÀ £ÀªÀÄäzÀÄ...!
“UÁA¢ü PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ”zÀ ºÉ¨ÁâV® PÀªÀÄðPÁAqÀ

EzÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀ ºÁUÀÆ CzÀgÉƼÀV£À «PÀÈvÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À MAzÀÄ M¼À £ÉÆÃl. £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è, DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ®è...! ¤ªÀÄUÉ vÀPÀët PÉÆÃ¥À §gÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸ÀºÀd KPÉAzÀgÉ, £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÉà ¤d £Á£ÀÆ M¦àPÉƼÀîvÉÛÃ£É DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°è JAzÀÄ MªÉÄä AiÉÆÃa¸ÉÆÃt.
£ÁªÀÅ ¸ÀévÀAvÀæöågÁV JµÀÄÚ ªÀµÀðªÁ¬ÄvÀÄ...? CzÀgÀ PÁgÀt PÀvÀðgÀÄ AiÀiÁgÀÄ...? CªÀgÀ §°zÁ£ÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ...? EzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà Cj«®èzÉ §jAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀªÀgÀÄ gÀeÉUÁV, ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉêÀ® CzsÀð¢£ÀzÀ DlUÀ½UÁV DZÀj¸ÀĪÀ ¸ÀévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÉÃ? ¨ÉÃqÀªÉÃ?
MªÉÄä AiÉÆÃa¹ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆrgÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ...? J°è...? JAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ®Æ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è. ¤d DzsÀĤPÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀtPÉÌ ¨É¯É, ºÀtzÀ ¨ÉÃmÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄävÀ£À, £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw, £ÀªÀÄä zsÉÃAiÀÄ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ J®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉwzÉÝêÉ.
AiÀiÁªÀÅzÀÄ DzsÀĤPÀvÉ zÉñÀPÁÌV UÀrAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß gÀQë¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉʤPÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ PÁ¼Àf E®è, £ÀªÀÄUÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©Ã¢UÀ¼À°è ¤zÉÝUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁªÀ®Ä PÁAiÀÄĪÀ ¥ÉÆðøÀgÀ §UÉÎ PÁ¼Àf E®è, ¤d ¤ªÀÄä ªÁzÀªÀ£ÀÄß D°¸ÀÄvÉÛãÉ. J®ègÀÆ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÀtPÁÌV DzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÁV, £ÀªÀÄUÁV ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£Àß ¸ÉʤÃPÀgÀÄ UÀrAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÁAiÀÄÄvÁÛgÉ DzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ.
AiÀiÁgÁzÀgÀÆ AiÀÄÄzsÀÝzÀ°è ªÀÄrzÀgÉ CªÀjUÉ ¨sÀQÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÀ¸ÉÛUÀ½UÉÆÃ, ªÀÄgÀUÀ½UÉ, PÀlÖqÀPÉÌ, ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉjlÄÖ ºÀÄvÁvÀägÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀŧ½AiÀÄ ºÉÆgÀnzÉÝêÉ.
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjqÀ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ AiÉÆZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ, EzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀAiÀÄQÛPÀ «µÀAiÀÄ ©r. £ÀªÀÄUÉÃPÉ-¤ªÀÄUÉÃPÉ. DzÀgÉ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ AiÉÆZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ, KPÉAzÀgÉ DªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁzÀgÀÆ K£ÀÄ, AiÀiÁªÀ PÉëÃvÀæ JAzÀÄ MªÉÄä AiÉÆÃa¸À ¨ÉÃPÀÄ.
EªÀgɯÉè ªÀiÁvÉà ¨ÉÃgÉ zÉñÀPÁÌV ºÉÆÃgÁrzÀªÀgÀ AiÉÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ zsÉÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ §°zÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£ÉAiÀÄĪÀ £É¥ÀzÀ°è £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ C«ªÉÃPÀvÀ£ÀPÉÌ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjmÁÖ¬ÄvÀÄ. CªÀjUÉ ¤dªÁzÀ §°zÁ£À JAzÀgÉ ¸ÀévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è ªÀÄrzÀ «gÀ AiÉÆÃzsÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ ElÖ £ÁªÀÅ ¨sÀQÛ-¨ÁªÀ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ.
£ÁªÀÅ EAzÀÄ ¸ÀéZÀAzÀªÁV ºÁgÁqÀÄvÁÛ, £ÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁzÀ PÉ®¸À, ªÀÄ£É, Hl, §tÚ-§tÚzÀ GqÀÄUÉ vÉÆqÀÄUÉ zsÀj¹, ªÀÄ£À¹ìUÉ »r¹zÀ PÁgÀÄ, ¢üéZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ ªÁºÀ£À, ºÀªÁ¤AiÀÄAwævÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÀiÁqÀÄvÁÛ DgÁªÀĪÁV ¸ÉéÃZÉѬÄAzÀ ºÁgÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤ªÀÄUÉ Cj«zÉAiÉÄà £ÁªÀŪÀiÁqÀĪÀ C«ªÉÃPÀvÀ£ÀPÉÌ £ÀªÀÄUÁV §°AiÀiÁzÀ ¸Á«gÁgÀÄ AiÉÆÃzsÀgÀÄUÀ¼À° AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÄ £ÁªÀÅ8 £É£ÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÀ...? ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, ¥ÀæSÁåvÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ, «zsÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ CªÀgÀ §UÉÎ AiÉÆZÀ£É EzÉAiÀiÁ...?
zÉñÁzÀåAvÀ ºÉzÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæSÁåvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ:-


ªÉÆzÀ°UÉ zÉñÀzÀ¯Éèà PÀȶUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è ¨sÁjà ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ “UÁA¢ü PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ” EzÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀvÁÛgÀÄ ¥Àæw¨sÁ¤évÀ «zsÁåyðUÀ½UÉ «zsÁå zÁ£À ªÀiÁrvÁÛ, PÀȶUÉ ¸ÀA¨sÀ¢vÀ ªÀiÁ»w, vÀAvÀæeÁÕ£À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ¸ÉÃjzÀAvÉ PÀȶUÉ ºÉZÀÑ ºÉÆvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ MAzÀÄ ªÀĺÁ£ï ¸ÀA¸ÉÜ.
“UÁA¢ü PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ”zÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæw¨sÁ¤évÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÀvÀÛ ºÀ®ªÀÅ ¸Á¢¸ÀÄvÀÛ¯Éà gÁeÁåzÀåAvÀªÀ®èzÉ Erà zÉøÀzÀ¯Éèà ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ zÀÄUÀðwAiÉÄAzÀgÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæw¨sÁ¤évÀ «zÁyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ¥ÀzsÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ, qÁPÀÖgïUÀ¼ÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀgÀÄ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-4, zÉêÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆ¢ArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøw, £ÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀªÀjUÉ vÀ¯É JwÛ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ.
DzÀgÉ ºÉÆgÀ zÉñÀzÀªÀgÀÄ zÉêÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtPÉÌ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ F zÁjAiÀÄ°è “UÁA¢ü PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ”¬ÄAzÁV ErÃzÉñÀªÉà vÀ¯É ¨sÁUÀĪÀAvÁVzÉ.


EzÉà ºÉ¨ÁâV°£À°è gÁµÀÖç¦vÀ ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃf JAzÀgÉ AiÀiÁjUÉ w½AiÀÄzÀÄ, zÀĹÜw JAzÀgÉ E°èAiÀÄ ²®Ä¨sÉUÉ MAzÀÄ ¸ÀÆj®è, £ÀªÀÄUɯÁè £ÉªÀÄä¢AiÀiÁVgÀ®Ä zÉñÀPÁÌV ¥ÁætªÀ£Éßà §°PÉÆlÖ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄ°è ªÉÆzÀ°UÀgÁzÀ gÁµÀÖç¦vÀ¤UÉà Gj ©¹® ¨ÉÃUÉ, PÉÆgÉAiÀÄ ZÀ½, ¨ÉÆÃUÀðgɪÀ ªÀļÉ, ©gÀÄUÀ¼À°è gÁµÀÖç¦vÀ¤UÉ F zÀÄUÀðwAiÀiÁzÀgÉ, zÉñÀzÀ UÀwAiÉÄãÀÄ, E°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ¥Àæw¨sÁ¤évÀ «zÁyðUÀ½UÉ, L±ÁgÁ«Ä PÁj£À°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ gÁµÀÖç¦vÀ PÁtÄw®èªÉ.

EzÉà zÀÄUÀðwAiÀiÁzÀgÉ E£ÀÄß «zsÁ£À¸ËzsÀ, JzÀÄ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀ KPÉAzÀgÉ J®èjUÀÄ w½¢zÉ C°è ¸ÁUÀĪÀ d£ÀjUÉ mÁæ¦üPï zÉÆqÀØ QjQj, ªÀÄAwæUÀ½UÀAvÀÄ CzÀgÀ ¥ÀjªÉà E®è ©r ºÁUÀÄ J®èjUÀÄ w½¢zÉ CªÀjUÉ gÁµÀÖç¦vÀ AiÀiÁgÉAzÉà w½¢®èªÉAzÀÄ. ªÀÄAwæUÀ¼À§UÉÎ ºÉZÀÄÑ ºÉüÀĪÀ CªÀ±ÀÄPÀvÉ £ÀªÀÄUÀÆ E®è ¤ªÀÄUÀAvÀÆ ªÉÆzÀ¯Éà E®è. EªÀjUÉ JgÀqÉà ¢£À ªÀĺÁvÀägÀ £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÁA¢üà dAiÀÄAw, ¸ÀévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄAzÀÄ ©r.
E£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥Àæw¶×vÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è MAzÁzÀ JA,f gÀ¸ÉÛ EzÀgÀ ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½¢®è ©r. ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü gÀ¸ÉÛ DzÀgÉ, E°è £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ C¤µÀ×UÀ¼É ¸Àj. CzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è KPÉAzÀgÉ ¤ªÀÄUÀÆ w½¢zÉ CzÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÛ-CªÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ.
EzÉà C®èzÉ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ C£ÉÃPÀ CªÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EªÉ, CªÀjUÉ UËgÀªÀ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ DvÀÄgÀzÀ°è £ÁªÀÅ ªÀiÁrwÛgÀĪÀ CªÀWÀqÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉà ¸Àj C¤¸ÀÄwÛzÉAiÀiÁ...? ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀ §zÀ®Ä £ÁªÀÅ w½zÀÄPÉƼÉÆîÃt, £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁ...? vÀ¥Áà...?
EzɯÁè zÀÆgÀzÀ «µÀAiÀÄ DzÀgÉ “UÁA¢ü PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ”zÀAvÀºÁ ªÀĺÁ£ï «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀĺÁzÁégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÇ ¢£ÀªÀÇ ºÀvÁÛgÀÄ «zÁåªÀAvÀgÀÄ, ¥Àæw¨sÁ¤évÀgÀÄ ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä zÀÄgÁzÀȵÀÖ.
zÉñÀzÀ «±ÀAiÀÄ ºÁVgÀ° «zÁåzÉÃUÀÄ®ªÁVgÀĪÀ eÁÕ£À ¦ÃoÀzÀ §UÉÎ PÁ¼Àf EgÀĪÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß PÀqÉzÀUÀt¸ÀzÉ E£ÁßzÀgÀÆ ¥ÀjºÀj¹ zÉñÀzÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ PÁ¥ÁqÀ°. C°èAiÀÄ G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CjvÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ... 

Sunday, November 6, 2011

Nature And Environment


ªÀ¸ÀÄzsÉʪÀ PÀÄlÄA§PÀªÀiï-MAzÀÄ aAvÀ£É

¨sÁgÀvÀªÀiÁvÉAiÀÄ ¥À«vÀæ UÀ¨sÀðzÀ°è d¤¹gÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä IĶªÀÄĤUÀ¼À £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀ¥À¹ì£À ¥sÀ®ªÁV MAzÀÄ fêÀ£ÀPÀæªÀĪÀÅ ®¨sÀåªÁVzÉ. £ÁªÉµÀÄÖ ¥ÀÄtå±Á°UÀ¼ÉAzÀgÉ F £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ £É®zÀ°è ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÁzÀĸÀAvÀgÀÄ d£ÀäªÉwÛ, ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀÄ gÀƦ¹gÀĪÀ fêÀ£À PÀæªÀĪÀÅ ¸ÀgÀ¼À ªÁVgÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è, ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁVAiÀÄÆ, ¸ÁªÀðPÁ°PÀ C£ÀĸÀgÀtÂÃAiÀĪÀÇ DVzÉ.ºÁUÁzÀgÉ £ÀªÀÄä fêÀ£À PÀæªÀÄzÀ «±ÉõÀvÉ K£ÀÄ?

"F±ÁªÁ¸Àå«ÄzÀA ¸ÀªÀðA AiÀÄwÌAZÀ dUÀvÁåA dUÀvï|
vÉãÀ vÀåPÉÛãÀ ¨sÀÄAfÃvÁ: ªÀiÁUÀÈzsÀ: vÀ¸Àå ¹ézï zsÀ£ÀªÀiï||

F dUÀvÉÛ¯Áè F±ÀégÀ ªÀÄAiÀÄ. CªÀ¤AzÀ¯Éà J®èªÀÇ. CªÀ¤AzÀ CAzÀgÉ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÉÌà C¦ð¹ «ÄQÌzÀÝ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è C£ÀĨsÀ«¸ÀÄ. AiÀiÁgÀ zsÀ£ÀPÀÆÌ D¸É ¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ.
EzÀÄ £ÀªÀÄä zÀȶÖPÉÆãÀ. CAzÀgÉ £À£ÀßzÀÄ JA§ÄzÀÄ K£ÀÆ E®è. J®èªÀÇ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀȥɬÄAzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆnÖzÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀzÀÝ£ÀÄß CªÀ¤UÉà C¦ð¹ «ÄQÌzÀÝ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è ¹UÀĪÀ D£ÀAzÀªÀÅ C¥ÁgÀ. CµÉÖà C®è. E£ÀÆß MAzÀÄ ªÀiÁwzÉ...

AiÀiÁªÀvï ©üæAiÉÄÃvÀ doÀgÀªÀiï vÁªÀvï ¸ÀévÀéªÀiï zÉû£ÁªÀiï|
C¢üPÀªÀiï AiÉÆéü ªÀÄ£ÉåÃvÀ ¸À ¸ÉÛãÉÆà zÀAqÀ ªÀĺÀðw||

zÉúÀ zsÁgÀuÉUÉ JµÀÄÖ CUÀvÀåªÉÇà CµÀÖ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃ, EzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À D¸É ¥ÀqÀĪÀªÀ£ÀÄ PÀ¼Àî. CªÀ£ÀÄ ²PÁëºÀð.
EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉZÀÄÑUÁjPÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ vÁåUÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw.vÁåUÀªÀÄAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ¯Éèà D£ÀAzÀ ¥ÀqÀĪÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw £ÀªÀÄäzÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EzÉ , JAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ®ÆnªÀiÁqÀĪÀAw®è. vÀ£Àß zÉúÀzsÁgÀuÉUÉ CUÀvÀå«gÀĪÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃ, CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À D¸É¥ÀlÖgÉ CzÀÄ ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀ.JAvÀºÁ CzÀÄãvÀ aAvÀ£É £ÀªÀÄäzÀÄ!! »ÃUÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV §zÀÄPÀĪÁUÀ EvÀgÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä zsÉÆÃgÀuÉ K£ÀÄ? CzÀPÁÌVAiÉÄà ¤vÀåªÀÇ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ ºÉüÀÄvÉÛêÉ.....

¸ÀªÉÃ𦠸ÀÄT£À: ¸ÀAvÀÄ
¸ÀªÉÃð ¸ÀAvÀÄ ¤gÁªÀÄAiÀiÁ:
¸ÀªÉÃð ¨sÀzÁæt ¥À±ÀåAvÀÄ
ªÀiÁ PÀ²Ñvï zÀÄ:R ¨sÁUÀãªÉÃvï||

J®ègÀÆ /J®èªÀÇ ¸ÀÄRªÁVgÀ°. J®ègÀÆ £ÉªÀÄ䢬ÄA¢gÀ°. J®èªÀÇ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVgÀ°. AiÀiÁgÀÆ zÀÄ:TvÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ.
£ÁªÀÅ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÉêÀ® £À£Àß PÀÄlÄA§, £À£Àß §AzsÀħ¼ÀUÀ, £À£Àß eÁw, £À£Àß ªÀÄvÀ, £À£Àß HjUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ°Ã JAzÀÄ ¥Áæyð¸À°®è. §zÀ°UÉ " ¸ÀªÉÃð¦" CAzÀgÉ
"±À£ÉÆßà C¸ÀÄÛ ¢é¥ÀzÉà ±ÀA ZÀvÀĵÀàzÉÃ" JAzÀÆ ºÉýzɪÀÅ. JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÀÄ£ÀĵÀåjUÀµÉÖà C®è, £Á®ÄÌ PÁ°£À ¥Áæt ¸ÀAPÀÄ®PÀÆÌ, ¥À±ÀÄ-¥ÀQëUÀ½UÀÆ, Qæ«ÄQÃl UÀ½UÀÆ ,¸À¸Àå ¸ÀAPÀÄ®PÀÆÌ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ¯ÉAzÀÄ ¤vÀå ¥Áæyð¸ÀĪÀ £ÁªÀÅ CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÁUÀzÀAvÉ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÀÅ.
ªÀ¸ÀÄzsÉʪÀ PÀÄlÄA§PÀªÀiï- CAzÀgÉ Erà «±ÀéªÉà MAzÀÄ PÀÄlÄA§ªÉ£ÀÄߪÀ £ÁªÀÅ G½zÀ zÉñÀUÀ½UÉ DzÀ±ÀðªÁV fêÀ£À £ÀqɸÀÄvÀÛ ¨sÁgÀvÀªÀÅ "«±ÀéUÀÄgÀÄ" JA§ ªÀiÁ£ÀåvÉUÉ PÁgÀtgÁVzÉݪÀÅ. «±Àé ªÀÄAUÀ®zÀ aAvÀ£É £ÀqɸÀĪÁUÀ F £ÀªÀÄä aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ zÁj ¢Ã¥ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
DzÀgÉ PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ ¥À²ÑªÀÄzÀvÀÛ ªÁ®ÄvÁÛ §AzɪÀÅ.£ÀªÀÄä aAvÀ£ÉUÉ «gÀÄzÀÞªÁV §zÀÄPÀÄvÁÛ §AzɪÀÅ.¨sÉÆÃUÀ fêÀ£ÀzÀ zÁ¸ÀgÁzɪÀÅ. " DvÀäªÀvï ¸ÀªÀð ¨sÀÆvÉñÀÄ" JA§ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ zÀħð®gÀ£ÀÄß ±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzɪÀÅ. ¨ÉÃPÀÄ-¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÁ¸É¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀĪÉÄÃ¯É zËdð£Àå £ÀqɹzɪÀÅ.£ÀªÀÄä ¨sÉÆÃUÀzÀ fêÀ£ÀPÉÌ ¹®ÄQ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁµÀªÁAiÀÄÄÛ. £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀÄ PÀnÖzÀ PÉgÉPÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ PÀlÖqÀ ¤«Ä¹zɪÀÅ. ¥ÀæPÀÈw ªÀÄĤzÀÄ ªÀÄ¼É ¨É¼É E®è zÀAvÁAiÀÄÄÛ. DUÀ®Æ £ÁªÀÅ JZÉÑvÀÄÛPÉƼÀîzÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£Éßà ¹Ã½ ¤ÃgÀÄ vÀAzɪÀÅ.ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆvÁ¬ÄAiÀÄ CAvÀdð® §¹zÀÄ §jzÁzÀAiÀÄÄÛ. ¨sÀÆPÀA¥ÀUÀ½UÉ, ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀPÉÌ vÀÄvÁÛzɪÀÅ. DzÀgÀÆ £ÁªÀÅ §zÀ®UÀ°®è.
CªÀÄÈvÀzÀAvÀºÀ ºÁ®£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÁqÀvÀ½ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå £ÀªÀÄä zÀÄgÁ¸ÉUÉ §°AiÀiÁAiÀÄÄÛ. UÉÆêÀiÁvÉAiÉÄA§ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ¥ÀÆf¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁªÉà UÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄPÀgÀ ¥Á®Ä ªÀiÁrzɪÀÅ. C¢üPÀ ºÁ°£À E¼ÀĪÀjUÁV £ÁqÀºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß «zÉò vÀ½UÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀAPÀgÀ UÉƽ¹zɪÀÅ.¥ÀjuÁªÀĪÁV ºÁ°£À §tÚzÀ zÀæªÀªÀ£Éßà ºÁ¯ÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤dªÁzÀ ºÁ°¤AzÀ ªÀAa¹zɪÀÅ.
gÉÊvÀ£ÉƧ⠣ÁqÀºÀ¸ÀÄ«¤AzÀ ºÁ®Ä, ªÉƸÀgÀÄ , ¨ÉuÉÚ, vÀÄ¥Àà ¸À«AiÀÄĪÀÅzÀgÀeÉÆvÉUÉ JvÀÄÛUÀ½AzÀ ¨sÀÆ«Ä GvÀÄÛ, ¸ÀgÀPÀÄ ¸ÁV¸À®Ä UÁrUÉ PÀnÖ,CªÀÅUÀ¼À ¸ÀUÀtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀȶUÉ UÉƧâgÀªÁV §¼À¹, CªÀÅUÀ¼À UÀAd®ªÀ£Éßà OµÀ¢üAiÀiÁV §¼À¸ÀÄvÁÛ D£ÀAzÀªÁV §zÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ. CªÀgÀ°èzÀÝ UÉÆë£À ¸ÀASÉåAiÉÄà £ÀªÀÄä ¥ÀÆ«ðPÀgÀ ¸ÀA¥ÀwÛUÉ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁVvÀÄÛ. £ÀªÀÄä gÉÊvÀgÀÄ G¥À¬ÄÃV¸ÀÄwÛzÀÝ UÉÆë£À ¸ÀvÀé¥ÀÆtð ¸ÀUÀt UÉƧâgÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV DºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀé¥ÀÆtðªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ.
DzÀgÉ UÉÆøÀA¥ÀvÀÄÛ £À²¸ÀÄvÁÛ §AzÀAvÉ gÉÊvÀ£ÀÄ PÀȶUÁV C¤ªÁAiÀÄðªÁV gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ §AzÀ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄtÄÚ «µÀAiÀÄÄPÀÛ ªÁAiÀÄÄÛ. ¨É¼ÉAiÀÄ QÃlUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸À®Ä QÃl£ÁµÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¹A¥Àr¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ.CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV DºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÆ «µÀAiÀÄÄPÀÛªÁAiÀÄÄÛ.
FUÀ £ÁªÉ¯Áè CzÀgÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¤vÀåªÀÇ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. «µÀªÀÄÄPÀÛ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ zÀÄ®ð¨sÀªÁVzÉ. EzÉà DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¸ÀÄvÁÛ »AzÉAzÀÆ PÁtzÀAvÀºÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ PÁqÀÄwÛªÉ. ¸ÀPÀÌgÉ SÁ¬Ä¯É, gÀPÀÛzÉÆvÀÛqÀ,PÁå£Àìgï,Qrß ªÉÊ¥sÀ®å ªÀÄÄAvÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¤vÀåzÀ ªÀiÁvÁVzÉ. EªÉ¯Áè MAzÀÄ ªÀÄÄRªÁzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ E£ÀÆß ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÀÄÄRªÀÅ ¤vÀåªÀÇ £ÀªÀÄä ¤zÉæUÉr¸ÀÄwÛzÉ.
PÀÄlÄA§ MAzÀgÀ°è PÁtÄwÛzÀÝ ¦æÃw, ªÁvÀì®å,«±Áé¸À, ªÀĪÀÄPÁgÀ,»jAiÀÄgÀ §UÉÎ UËgÀªÀ-EAvÀºÀ ¸ÀzÀÄÎtUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛªÉ.PËlÄA©PÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå KgÀÄ ¥ÉÃgÁUÀÄwÛgÀĪÀ GzsÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝêÉ.£ÀªÀÄä DºÁgÀ ¥ÀzÀÝw,GqÀÄ¥ÀÄ, £ÀªÀÄä fêÀ£À ±ÉÊ° J®èªÀÇ §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀA¸ÁgÀzÀ £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ. ®eÁÓgÀ»vÀ fêÀ£ÀPÉÌ MVÎPÉƼÀÄîªÀ ¥Àj¹Üw J¢gÁUÀÄwÛzÉ. ºÀqÉzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ ¯Á®£É ¥ÉÆõÀuÉ PÁtzÉ C£ÁxÀgÁV zÁ¢AiÀÄgÉÆqÀ£É ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ GzsÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑwÛªÉ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÆÃqÀĪÀªÀj®èzÉ ªÀÈzÀÞ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀ ¥Àj¹Üw §AzÉÆzÀVzÉ.
PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ºÉÃVzÀݪÀÅ! JA§ÄzÀ£ÀÄß MªÉÄä £É£À¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ¢gÀzÀÄ. C¥Àà-CªÀÄä£À eÉÆvÉUÉ, aPÀÌ¥Àà-aPÀ̪ÀÄä, zÉÆqÀÝ¥Àà-zÉÆqÀݪÀÄä ,CdÓ-CfÓ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ-ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ-ªÀÄjªÀÄPÀ̼ÀÄ. EAvÀºÁ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§UÀ¼À°è E¥ÀàvÀÄÛ-ªÀÄƪÀvÀÄÛ d£ÀgÀÄ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄlÄA§PÉÌ ¨sÀzÀævÉ EvÀÄÛ. »jAiÀÄgÁVzÀݪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀÄ«£À ¯Á®£É ¥ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ J®èªÀÇ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ NgÉ PÉÆÃgÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£À vÀ¦àvÀ¸ÀÛjUÉ w¢Ý §Ä¢Þ ºÉüÀÄwÛzÀÝ. ºÀ§â-ºÀj¢£ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀéUÀð¸ÀzÀȱÀªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. §zÀÄQ£À°è ¸ÀzÁ GvÁìºÀ«gÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀvÁÛgÀÄ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁ®Ä ªÉƸÀgÀÄ, ¨ÉuÉÚ-vÀÄ¥Àà ¸ÀAªÀÄÈzÀÞ ªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. §qÀvÀ£À «zÀÝgÀÆ £ÉªÀÄä¢UÉ PÉÆgÀvÉ EgÀ°®è.
FUÀ J®èªÀÇ §zÀ¯ÁVzÉ. DzÀ±Àð PÀÄlÄA§zÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥Àw-¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑwÛªÉ. DºÁgÀ-«ºÁgÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ E®è¢zÀÝgÀÆ §zÀÄQUÉ ¨sÀzÀævÉ E®èªÁVzÉ.vÀAzÉ vÁ¬Ä E§âgÀÆ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃzÀgÀAvÀÆ ªÀÄUÀÄ C£ÁxÀ ªÁzÀAvÉAiÉÄÃ. PÉÊvÀÄA§ ºÀt«zÀÝgÀÆ §ºÀÄ¥Á®Ä d£ÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ E®è, DgÉÆÃUÀå«®è. ºËzÀÄ, EªÉ¯Áè £ÁªÉà ¸ÀévÀ: ªÀÄrPÉÆ«ÄØgÀĪÀ vÀ¥ÀÄà. vÀ¥ÀÄàUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è ¹QÌ ºÁQPÉƪÀÄÄÝ ©nÖzÉÝêÉ.
J®èPÀÆÌ MAzÉà ¥ÀjºÁgÀ: ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀ fêÀ£ÀPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £É£À¥ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀAvÉ §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. £ÀªÀÄä £É®zÀ «µÀªÀ£ÀÄß vÉƼÉAiÀĨÉÃQzÉ. ºÉÃUÉ vÉƼÉAiÀĨÉÃPÀÄ? £Á¯ÉÌöÊzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ ¥ÀæPÀÈwUÉ ªÀiÁrgÀĪÀ CvÁåZÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ºÀ¸À£ÀÄäTAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¢ÃWÀð PÁ®zÀ aQvÉìAiÉÄà C¤ªÁAiÀÄð. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ¸ÀgÀ¼À fêÀ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ¥Á¢UÉ ©lÄÛ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ.DUÀ ¤zsÁ£ÀªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ ¥ÀjºÁgÀ ¹QÌÃvÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß £É£À¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ §zÀÄPÀ®Ä ¸ÀAPÀ®à vÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. EµÁÖzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑ £ÀªÀÄä PÀqÉ ªÀÄÄRªÀiÁrgÀĪÀ «zÉòÃAiÀÄjUÉ £ÀªÀÄä ªÉÄ¯É ¨sÀgÀªÀ¸É ºÉZÀѨÉÃPÀÄ, DUÀ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ «±Àé ªÀÄAUÀ®zÀ PÀ£À¸ÀÄ PÁt§ºÀÄzÀÄ.